0
ข่าวพระราชสำนัก

พระราชทานเงิน 100 ล้าน

พระราชทานเงิน 100 ล้าน สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560. เวลา 19.37 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นำคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน จำนวน 100 ล้านบาท. ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์โดยไม่หักค่าใช้จ่าย. เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อโรงพยาบาลศิริราชและต่อประชาชนทั่วไปที่จะได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ดีและมีความพร้อมทางการแพทย์ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์

Read More
0
ข่าวพระราชสำนัก

พระองค์ภาฯ เสด็จเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พระองค์ภาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สืบสานพระราชปณิธาน “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่”
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560″ โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 77 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมกว่า2,000 คน ร่วมรับเสด็จ
โดยเวลา 14.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมประทานเงินพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี 2560 จำนวนทั้ง 1,024 แห่ง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด พร้อมประทานพระราชดำรัสแก่ประธานหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละภาค รวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ชุด “ดวงใจแห่งแผ่นดิน” ด้วย
Learn More
พระองค์ภาฯ เสด็จเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันให้สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความสำเร็จไม่ได้อยู่ภาครัฐอย่างเดียว แต่ฝ่ายที่มีความสำคัญมาก คือ ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงเปรียบเสมือนยุทธศาสตร์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมอบให้พสกนิกรชาวไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน จนสามารถช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีอย่างยั่งยืน”

ด้าน เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมี พระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยในปี 2547สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้หมู่บ้านและชุมชนที่มีความตั้งมั่นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอพระราชทานนาม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการมาครบ 13 ปี โดยในปี 2560 นี้จะมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพิ่มอีกจำนวน 1,024 แห่ง รวมปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งสิ้นจำนวน 21,159 แห่ง
พระองค์ภาฯ เสด็จเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในงานนอกจากพิธีประทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว ยังมีการบรรเลงและขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติประกอบวิดีทัศน์ โดยวงดุริยางค์ทหารบก ชุด “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่” การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ชุด “ดวงใจแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ฯ แสดงผลงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละภาคอีกด้วย

Read More